Premi Descontrol 2018

CATALÀ

L’any passat vam celebrar la primera edició del Premi Descontrol, una iniciativa que estem molt contentes de dir que va tenir molt d’èxit. D’entre totes les propostes que ens van arribar, la seleccionada va ser:

Descentrar la mirada para ampliar la visión.
Reflexiones en torno a los movimientos sociales contemporáneos desde una perspectiva feminista y antirracista

La presentació la farem el 21 d’abril en el marc de la Fira Descontrolada que organitzem a Can Batlló.

Per tant, aquest any tornem a repetir (i esperem poder-ho fer cada any). A més, augmentem la dotació econòmica del premi a 700 euros.

Motius pels que fem el premi

Des de Descontrol Editorial ens hem adonat que patim una manca de textos d’anàlisi de la nostra realitat actual. Molts dels textos que es publiquen avuí dia des de les editorials alternatives són llibres antics o que estudien temes del passat. Evidentment, un anàlisi crític de la història és imprescindible per entendre el present, però també és necessari complementar-ho amb estudis que ens permetin abordar directament els temes que més ens afecten avuí dia.
Un dels problemes que a vegades sorgeix és que les persones que podrien escriure o investigar sobre un tema determinat, moltes vegades no poden fer-ho, ja que el treball assalariat els impedeix disposar del temps necessari. Es per això que hem decidit intentar solucionar aquesta situació. Per incentivar la publicació de textos que analitzin els problemes i qüestions actuals hem creat el Premi Descontrol.

En que consisteix el Premi Descontrol?

El Premi Descontrol consisteix en un petit ajut econòmic per a que una persona pugui escriure o investigar sobre un tema determinat. D’aquesta manera, l’autora rep els diners abans d’escriure el llibre. Lamentablement, com a petit projecte que som, l’ajut que podem donar és limitat, però esperem que pugui incentivar a escriure i investigar. El fet de rebre aquesta beca no elimina les regalies que l’autora pugui rebre del llibre.

Com funciona a nivell econòmic?

L’autora de la proposta seleccionada rebrà 700 euros un cop es decideixi quina és aquesta; i després de la publicació, amb les ventes, en rebrà les regalies (royalties en vulgar anglès), a determinar entre les parts, però que anirien al voltant del 10% del Preu de Venta al Públic del llibre. Per exemple: si el llibre es ven per 10 euros, l’autora rebria 1 euro per cada llibre venut.

Com s’efectuarà la selecció?

Valorarem entre totes les propostes que ens arribin quina és la que pensem que és més interessant i que més pot aportar a les lluites actuals i a un procés de transformació social. Bàsicament, busquem un text que ens ajudi a acostar-nos a la Revolució.
Com a novetat, aquest any també acceptem textos literaris, tot i que prioritzem l’assaig. L’extensió ha de ser d’entre 60 i 100 pàgines A4 (lletra 11, espai 1,5). Haurà de ser un text inèdit.
A triar entre aquests eixos temàtics:

-Canvi climàtic, antidesarrollisme, producció
-Gènere, criança, prostitució, cures, dones i món laboral
-Geopolítica internacional
-Treball al S.XXI (situació laboral, sindicalisme, precarització…)
-Distopia futurista

Quins són els temps i calendari?

Envieu les propostes abans del 31 de juliol a editorial@descontrol.cat. Cal incloure-hi un esquema del tema escollit i un resum d’uns 10.000 caràcters sense espais. El 30 de setembre escollirem una de les propostes i a partir d’aquí la persona seleccionada pot començar a escriure la seva investigació.
El text s’ha d’entregar acabat el gener del 2019 per a poder fer-ne les correccions pertinents i publicar-lo el Sant Jordi de 2019. Posteriorment, organitzarem presentacions del llibre (tot i que si la persona és molt tímida i no vol fer xerrades no obligarem a ningú).

Quins són els requisits per participar?

-Tenir ganes d’escriure i investigar
-Viure al planeta Terra
-No ser membre d’Editorial Descontrol
-No ser policia ni membre d’algun exèrcit o cos repressiu.

____________________________

CASTELLANO

El año pasado celebramos la primera edición del Premi Descontrol, una iniciativa que estamos muy contentas de decir que fue un éxito. Entre todas las propuestas que llegaron, la seleccionada fue:

Descentrar la mirada para ampliar la visión.
Reflexiones en torno a los movimientos sociales contemporáneos desde una perspectiva feminista y antirracista

Por lo tanto, este año volvemos a repetir (y esperamos poder hacerlo cada año). Y también, aumentamos la dotación económica del premio a 700 euros.

Motivos

Desde Descontrol Editorial nos hemos dado cuenta que sufrimos una falta de textos de análisis de nuestra realidad actual. Muchos de los textos que se publican hoy día desde las editoriales alternativas son libros antiguos o que estudian temas del pasado. Evidentemente un análisis crítico de la historia es imprescindible para entender el presente, pero también es necesario complementarlo con estudios que nos permitan abordar directamente los temas que más nos afectan hoy día.

Uno de los problemas que a veces surge es que las personas que podrían escribir o investigar sobre un tema determinado, muchas veces no pueden hacerlo, ya que el trabajo asalariado les impide disponer del tiempo necesario. Es por eso que hemos decidido intentar solucionar esta situación. Para incentivar la publicación de textos que analicen los problemas y cuestiones actuales hemos creado el Premi Descontrol.

En qué consiste el Premi Descontrol?

El Premi Descontrol consiste en una pequeña ayuda económica para que una persona pueda escribir o investigar sobre un tema determinado. De esta manera, la autora recibe el dinero antes de escribir el libro. Lamentablemente, como proyecto pequeño que somos, la ayuda que podemos dar es limitada, pero esperamos que pueda incentivar a escribir e investigar. El hecho de recibir esta beca no elimina las regalías que la autora pueda recibir por la venta del libro.

Cómo funciona a nivel económico?

La autora de la propuesta seleccionada recibirá 700 euros cuando se decida el proyecto, y después de la publicación, con las ventas, recibirá las regalías (royalties en vulgar inglés), a determinar entre las partes, pero que serían alrededor del 10% del Precio de Venta al Público del libro. Por ejemplo: si el libro se vende por 10 euros, la autora recibiría un 1 euro por cada libro vendido.

Cómo se efectuará la selección?

Valoraremos entre todas las propuestas que nos lleguen cual es la que pensamos que es más interesante y que más puede aportar a las luchas actuales y al proceso de transformación social. Básicamente, buscamos un texto que nos ayude a acercarnos a la Revolución. Como novedad, este año también aceptamos textos literarios, aunque priorizamos el ensayo. La extensión debe ser entre 60 y 100 páginas A4 (letra 11, espacio 1,5). Tiene que ser un texto inédito. La lengua puede ser tanto catalán como castellano.

Los ejes temáticos que proponemos son:

-Cambio climático, antidesarrollismo, producción
-Género, crianza, prostitución, cuidados, mujeres y mundo laboral.
-Geopolítica internacional.
-Trabajo en el S.XXI (Situación laboral, sindicalismo, precarización…)
-Distopía futurista

Cuales son los tiempos y calendario?

Enviad las propuestas antes del 31 de julio a editorial@descontrol.cat. Hay que incluir un esquema del tema escogido y un resumen de unos 10.000 caracteres sin espacios. El 30 de septiembre escogeremos una de las propuestas y a partir de aquí la persona seleccionada puede empezar a escribir su investigación. El texto se debería entregar finalizado en enero de 2019 para poder hacer las correcciones pertinentes y publicarlo para Sant Jordi de 2019. Posteriormente, organizaremos presentaciones del libro (aunque si la personas es muy tímida y no quiere hacer charlas no obligaremos a nadie).

Cuales son los requisitos para participar?

-Tener ganas de escribir y de investigar.
-Vivir en el planeta Tierra
-No ser miembro de la Editorial Descontrol
-No ser policía ni miembro de un ejército o cuerpo represivo