Comunicat Confinat

Català

A causa de l’actual estat d’alarma i el confinament total decretat pel govern de l’Estat, el món de la cultura es sacseja, el de la cultura lliure i crítica està al límit. Les llibreries alternatives i de barri, així com les editorials radicals I els projectes cooperatius patim per la continuïtat dels nostres projectes i la nostra feina. No tenim clar com ens en sortirem d’aquesta.

Volem transmetre la necessitat, ara més que mai, de donar suport als projectes alternatius, autogestionats i cooperatius.

Els grans grups editorials i de la cultura hegemònica aprofiten el moment per fer campanyes de “gratuïtat” de continguts, estratègies de màrqueting que els permeten presentar-se com agents socials solidaris en aquests moments de crisi sanitària i social. Estructures de poder social que sempre havien defensat el contingut privatiu i de pagament, ara s’alcen com els baluards de la cultura lliure. Que no ens enganyin! Sabem que el seu model econòmic es basa en l’acumulació de béns i en l’explotació de les treballadores i la terra, i que són part de les lògiques capitalistes que ens han portat fins a aquesta crisi. Crisi que, recordem, no només és sanitària; sinó ecològica, climàtica, econòmica, social, de cures; de defensa de la vida sobre el  capital.

Les grans plataformes de comerç digital segueixen funcionant a ritme accelerat. Grans empreses i corporacions que previsiblement sortiran reforçades, junt amb la seva aposta de model social: la de l’individu atomitzat consumidor de mercaderies adquirides per internet i servides a la porta de casa, amb el menor tracte i contacte humà possible. Un model que incrementa el fluxe global de mercaderies, concentrant encara més la riquesa, minvant encara més la nostra sobirania econòmica i incrementant les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Mentrestant, els petits negocis de barri ho estan perdent tot i les treballadores se’n van al carrer o es veuen forçades a treballar sense condicions de seguretat o a teletreballar sense mitjans i entre amenaces. En canvi, el pagament dels lloguers dels locals i dels habitatges no s’aturen. Què podem fer cadascú de nosaltres davant de tot això? Ara és el moment de posicionar-se. Més que mai. Decidir quin món volem, fer realitat el món que portem dins el cor.

Nosaltres, des del passat 16 de març, hem decidit deixar de fer enviaments per a no comprometre la salut de les transportistes, un sector ja molt precaritzat abans d’aquesta crisi.

No tenim els carrers, però sí les xarxes! Donem suport a totes les propostes i alternatives que estan sorgint des de l’autoorganització i la solidaritat de les treballadores. Des dels sindicats d’habitatge i de barri, als col·lectius antiracistes i feministes o les xarxes de suport mutu que broten als barris i pobles en aquesta primavera confinada.

Descontrol neix ja fa més de deu anys de la necessitat d’ajudar a la difusió de continguts crítics i radicals, neix de la crisi i de la resistència a les lògiques del poder que ens hi aboca. Som una impremta que edita, una editorial que imprimeix, un col·lectiu que treballa amb les mans, el cor i el cap; cap a l’autonomia mitjançant el treball cooperatiu i la solidaritat entre nosaltres mateixes i cap enfora. Treballem de forma assembleària, autogestionària i horitzontal, no només per a nosaltres mateixes, sinó com a part de la construcció d’una alternativa real i palpable a la misèria a què el capitalisme ens condemna de per vida. La nostra aposta, la nostra eina: el llibre, i fer que el contingut d’aquests ens encamini cap a aquesta transformació que anhelem i que intentem dur a la pràctica dia a dia.

Creiem que, en temps de sobreexposició a pantalles, continguts digitals i sobredosis d’informació permanent; parar-se, pensar, i reflexionar és un valor que no podem permetre’ns perdre. És per aixó que seguim apostant pels llibres en paper, un objecte i una tecnologia milenària insubstituible per les noves tecnologies de la informació. Aprofitem de cadascuna el millor per a enriquir el nostre coneixement i per ampliar les nostra mirada sobre el món, però no renunciem a la saviesa profana a la que ens transporta el paper. Fins ara, aixó és el què hem fet, i tenim l’esperança de poder-ho seguir fent.

Castellano

A causa del actual estado de alarma y el confinamiento total decretado por el gobierno del Estado, el mundo de la cultura se tambalea, el de la cultura libre y crítica está al límite. Las librerías alternativas y de barrio, así como las editoriales radicales y los proyectos cooperativos sufrimos por la continuidad de nuestros proyectos y nuestro trabajo. No tenemos claro como saldremos de esta.

Queremos transmitir la necesidad, ahora más que nunca, de apoyar a los proyectos alternativos, autogestionados y cooperativos.

Los grandes grupos editoriales y de la cultura hegemónica aprovechan el momento para hacer campañas de “gratuidad” de contenidos, estrategias de marketing que les permiten presentarse como agentes sociales solidarios en estos momentos de crisis sanitaria y social. Estructuras de poder social que siempre habían defendido el contenido privativo y de pago, ahora se alzan como los baluartes de la cultura libre. ¡Que no nos engañen! Sabemos que su modelo económico se basa en la acumulación de bienes, la explotación de las trabajadoras y la tierra, y que son parte de las lógicas capitalistas que nos han llevado hasta esta crisis. Crisis que, recordemos, no solo es sanitaria; sino ecológica, climática, económica, social, de cuidados; de defensa de la vida por encima del capital.

Las grandes plataformas de comercio digital siguen funcionando a ritmo acelerado. Grandes empresas y corporaciones que previsiblemente saldrán reforzadas, junto con su apuesta de modelo social: la del individuo atomizado consumidor de mercancías adquiridas por Internet y servidas en la puerta de casa, con el menor trato y contacto humano posible. Un modelo que incrementa el flujo global de mercancías, concentrando todavía más la riqueza, menguando todavía más nuestra soberanía económica e incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, los pequeños negocios de barrio lo están perdiendo todo, las trabajadoras se van a la calle o se ven forzadas a trabajar sin condiciones de seguridad o a teletrabajar sin medios y entre amenazas. En cambio, el pago de los alquileres de los locales y de las viviendas no para. ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras ante todo esto? Ahora es el momento de posicionarse. Más que nunca. Decidir qué mundo queremos, hacer realidad el mundo que llevamos en nuestros corazones.

Nosotros, desde el pasado 16 de marzo, hemos decidido dejar de hacer envíos para no comprometer la salud de las transportistas, un sector ya muy precarizado antes de esta crisis.

No tenemos las calles, ¡pero sí las redes! Apoyamos todas las propuestas y alternativas que están surgiendo desde la autoorganización y la solidaridad de las trabajadoras. Desde los sindicatos de vivienda y de barrio, a los colectivos antirracistas y feministas o las redes de apoyo mutuo que brotan en los barrios y pueblos en esta primavera confinada.

Descontrol nace ya hace más de diez años de la necesidad de ayudar a la difusión de contenidos críticos y radicales, nace de la crisis y de la resistencia a las lógicas a las que el poder que nos aboca. Somos una imprenta que edita, una editorial que imprime, un colectivo que trabaja con las manos, el corazón y la cabeza; hacia la autonomía mediante el trabajo cooperativo y la solidaridad entre nosotras mismas y hacia afuera. Trabajamos de forma asamblearia, autogestionada y horizontal, no solo para nosotras mismas, sino como parte de la construcción de una alternativa real y palpable a la miseria a la que el capitalismo nos condena de por vida. Nuestra apuesta, nuestra herramienta: el libro, y hacer que el contenido de estos nos encamine hacia esta transformación que anhelamos y que intentamos llevar a la práctica día a día.

Creemos que, en tiempo de sobreexposición a pantallas, contenidos digitales y sobredosis de información permanente; pararse, pensar y reflexionar es un valor que no podemos permitirnos perder. Es por eso que seguimos apostando por los libros en papel, un objeto y una tecnología milenaria insubstituible por las nuevas tecnologías de la información. Aprovechamos de cada una lo mejor para enriquecer nuestro conocimiento y para ampliar nuestra mirada sobre el mundo, pero no renunciamos a la sabiduría profana a la que nos transporta el papel. Hasta ahora, esto es lo que hemos hecho, y tenemos la esperanza de poderlo seguir haciendo.