Premi Descontrol 2022

CATALÀ

Qui som i en què consisteix el Premi Descontrol?

Descontrol Editorial som un grup de persones interessades a difondre la cultura, el pensament i la teoria. Creiem en una transformació radical de la societat i pensem que els llibres són armes en mans de qui vulgui utilitzar-los. Els nostres llibres busquen formar, inquietar, qüestionar, remoure… Produir una reacció. Volem fer llibres que no deixin indiferent, que despertin consciència i que convidin a ajuntar-se, a organitzar-se i a lluitar.

Fa uns anys ens vam plantejar la necessitat d’incentivar, d’alguna manera, que la gent pogués escriure sobre la nostra realitat actual: el món que vivim i sofrim, les lluites i opressions, les resistències, dissidències i alternatives. La nostra aportació és donar l’oportunitat, mitjançant una ajuda econòmica, al fet que una o diverses persones puguin escriure sobre un tema determinat. Lamentablement, com a projecte petit que som, l’ajuda que podem donar és limitada.

Tot i que el nostre bagatge ens dona molta més experiència en assaig que en narrativa, creiem que és molt necessari que el relat d’aquest “Nosaltres” prengui altres vies i entenem la ficció i la narrativa com un gènere molt digne i necessari. Així doncs, aquest any decidim impulsar per segona vegada la categoria de narrativa Desbordant Lletres.

Com funciona econòmicament?

L’autora de la proposta seleccionada rebrà l’avançament de les regalies de la venda de 300 llibres.

En el moment en què se superin els 300 llibres venuts, passarà a rebre les regalies de forma normal. En diners, suposa una quantitat que s’aproxima al 10% del PVP de 300 llibres venguts (entre 400-500€).

Com s’efectuarà la selecció?

Valorarem entre totes les propostes quina creiem que pot aportar una mirada diferent i necessària. Pretenem trobar una obra que sigui símbol del nostre temps, que relati les nostres misèries i riqueses i ens encoratgi i remogui.

En aquest cas, no hi ha temàtiques tancades. Totes les propostes s’han d’enviar de forma anònima. Ens reservem la possibilitat que el premi quedi desert.

Quins són els temps i calendari?

El termini d’enviament de propostes és del 20 de juliol de 2021 al 20 de juny de 2022.

En aquest cas, demanem que envieu el text acabat, entenent que després pugui haver-hi modificacions menors. No hi ha límit de caràcters. A principis de setembre triarem una de les propostes i la comunicarem l’1 d’octubre a les nostres xarxes socials, i també ens posarem en contacte amb totes les participants.

Quins són els requisits per a participar?

  • Tenir ganes d’imaginar i escriure.
  • Viure al planeta Terra.
  • No ser membre de Descontrol Editorial.
  • No ser policia ni membre d’un exèrcit o cos repressiu.

CASTELLANO

¿Quién somos y en qué consiste el premio Descontrol?

Descontrol Editorial somos un grupo de personas interesadas en difundir la cultura, el pensamiento y la teoría. Creemos en una transformación radical de la sociedad y pensamos que los libros son armas en manos de quienes quieran utilizarlos. Nuestros libros buscan formar, inquietar, cuestionar, remover… Producir una reacción. Queremos hacer libros que no dejen indiferente, que despierten conciencia y que inviten a juntarse, a organizarse y a luchar.

Hace unos años nos planteamos la necesidad de incentivar, de alguna manera, que la gente pudiera escribir sobre nuestra realidad actual: el mundo que vivimos y sufrimos, las luchas y opresiones, las resistencias, disidencias y alternativas. Nuestra aportación es dar la oportunidad, mediante una ayuda económica, al hecho que una o varias personas puedan escribir sobre un tema determinado. Lamentablemente, como proyecto pequeño que somos, la ayuda que podemos dar es limitada.

A pesar de que nuestro bagaje nos da mucha más experiencia en ensayo que en narrativa, creemos que es muy necesario que el relato de este “Nosotros” tome otras vías y entendemos la ficción y la narrativa como un género muy digno y necesario. Así pues, este año decidimos impulsar por segunda vez la categoría de narrativa Desbordant Lletres.

¿Cómo funciona económicamente?

La autora de la propuesta seleccionada recibirá el adelanto de las regalías de la venta de 300 libros.

En el momento en que se superen los 300 libros vendidos, pasará a recibir las regalías de forma normal. En dinero, supone una cantidad que se aproxima al 10% del PVP de 300 libros vendidos (entre 400-500€).

¿Cómo se efectuará la selección?

Valoraremos entre todas las propuestas qué creemos que puede aportar una mirada diferente y necesaria. Pretendemos encontrar una obra que sea símbolo de nuestro tiempo, que relate nuestras miserias y riquezas y nos aliente y remueva.

En este caso, no hay temáticas cerradas. Todas las propuestas se tienen que enviar de forma anónima. Nos reservamos la posibilidad que el premio quede desierto.

¿Cuáles son los tiempos y calendario?

El plazo de envío de propuestas es del 20 de julio de 2021 al 20 de junio de 2022.

En este caso, pedimos que enviéis el texto acabado, entendiendo que después pueda haber modificaciones menores. No hay límite de caracteres. A principios de septiembre elegiremos una de las propuestas y la comunicaremos el 1 de octubre en nuestras redes sociales, y también nos pondremos en contacto con todas las participantes.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

  • Tener ganas de imaginar y escribir.
  • Vivir en el planeta Tierra.
  • No ser miembro de Descontrol Editorial.
  • No ser policía ni miembro de un ejército o cuerpo represivo.